Video gallery

1953 Allard J2X MKII – Jay Leno’s Garage

Fifth Gear – Allard J2X

DuPont Resigtry – Car of the Year 2010: No. 10 Allard J2X MkII

Allard J2X MkII & Matrix Lift Trailers

Allard J2X MkII – Légende de la route

(in French – en français)